Algemene verkoopsvoorwaarden

(1) Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de zetel van de vennootschap, netto contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij het vastleggen van de opdracht.

(2) Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur kan van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% genereren, verhoogd met een vaste vergoeding, ten bedrage van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van €100 en een maximum van €1.500.

(3) Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de vennootschap (De Wending BVBA).

(4) Om geldig te zijn dient elke klacht per aangetekende zending te worden overgemaakt, binnen de acht dagen na aflevering van de factuur.

(5) Bij facturatie n.a.v. één of meerdere deeltaken betreffende geleverde diensten zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Uitstel van betaling tot volledige afhandeling is niet toegestaan en geven aanleiding tot het toepassen van sancties voor wanbetaling.

(6) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht of andere specifiek overeengekomen taakbeschrijving, en afwijkingen van één of meerdere bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen conventioneel te zijn bedongen.